SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

SANET
O SANET-e
Organizačná štruktúra
História
Pravidlá používania siete
Stanovy združenia
Prihláška do združenia
Poplatky
Zápisnice
--- Všeobecné pravidlá používania siete SANET

Schválené predstavenstvom SANET-u, 31. marca 2001

Verzia: 1.1
Dátum: April 2001
Vypracoval: T. Weis
Dostupnosť:
Ďalšie kópie tohto dokumentu sa nachádzajú
na sekretariáte SANET-u,
Vazovova 5, 812 69 Bratislava, Slovakia
Verzia pre tlač
Verzia vo formáte
Microsoft Word
1. Úvod

Tento dokument (AUP) popisuje všeobecné pravidlá používania siete SANET členmi Združenia SANET.

2. Definície
2.1 SANET (Slovenská akademická a dátová sieť) je nezisková organizácia - samostatná právnická osoba (právna forma - Združenie právnických a fyzických osôb), podporovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a jej členmi prostredníctvom pravidelných ročných členských príspevkov. Organizačná štruktúra sa skladá z Valného zhromaždenia, Predstavenstva, technickej skupiny a Rady správcov uzlov.
2.2 Členom Združenia SANET-u sa môže stať ľubovoľná organizácia, firma alebo jednotlivec, ktorý súhlasí so stanovami združenia SANET a platí členský príspevok.
2.3 Sieť SANET je sieť, ktorá poskytuje internetovú infraštruktúru členom Združenia SANET-u v Slovenskej republike.
2.4

SANET komunita je komunita všetkých používateľov siete SANET.


3. Účel siete SANET
3.1 Účelom siete SANET je poskytovanie internetovej konektivity a internetových služieb členom Združenia SANET-u.
3.2 Prostredníctvom siete SANET môže byť sprístupnená európska gigabitová vedecko-výskumná sieť GEANT ako aj ostatné vedecko-výskumné a akademické siete vo svete.

4. Povolené použitie
4.1 Členovia Združenia SANET môžu použiť sieť SANET za účelom prepojenia s inými členmi Združenia SANET a na prístup do medzinárodnej siete Internet.
4.2 Sieť SANET môže byť použitá na ľubovoľné legálne aktivity, ktoré sú v zhode so stanovami SANET-u.

5. Nepovolené použitie
5.1 Členovia Združenia SANET nemôžu používať sieť SANET na aktivity ktoré sú v rozpore so slovenským právom a to najmä na aktivity:
 
 • Porušujúce ľudské práva a obťažujúce kohokoľvek.
 • Na vytváranie a prenos nelegálnych materiálov.
 • Na prenos nevyžiadaných komerčných a reklamných materiálov.
 • Na úmyselný neautorizovaný prístup do zariadení a k službám dostupným cez sieť SANET.
 • Na aktivity, ktoré narúšajú súkromie iných používateľov, kazia alebo ničia dáta iných používateľov, vedú k zahlteniu siete, preťažovaniu serverov a nedostupnosti služieb poskytovaných členmi SANET-u

6. Poskytovanie prístupu a predaj služieb tretím osobám
6.1 Nie je povolené poskytovať prístup do siete SANET pre nečlenov združenia SANET.
6.2 Nie je dovolené predávať prístup do siete SANET služby tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu a uzatvorenia príslušnej dohody.

7. Sankcie
7.1 Úmyselné porušovanie pravidiel pre používanie siete SANET môže byť postihnuté dočasným alebo trvalým odpojeným príslušného používateľa od siete SANET. V prípade neúmyselného porušenia bude príslušný používateľ varovaný a informovaný prostredníctvom príslušného správcu uzla.
7.2 Ak to bude nevyhnutné, predstavenstvo SANET-u bude iniciovať príslušné právne kroky.

8. Návrhy a odporúčania
8.1 Odporúča sa, aby každý člen Združenia SANET-u pripojený do siete SANET mal vypracované vlastné podmienky pre používanie siete SANET. Tieto lokálne pravidlá môžu obsahovať časť tohto dokumentu. Lokálne pravidlá by mohli obsahovať napr.:
 
 • Meno osoby zodpovednej za príslušné úlohy vyplývajúce z lokálnych pravidiel.
 • Spôsob akým sa budú pravidlá uplatňovať.
 • Popis procedúr a sankcii vyplývajúcich z porušenia pravidiel.
 • Aké kroky budú podniknuté v prípade závažných problémov pri prevádzke siete a nebezpečných situáciách.
 • Práva a povinnosti používateľov.1
 • Miesto kde budú dokumenty zverejnené na Internete (URL)
©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk