SANET | Network | Services | Projects | News Press | FAQ | Contact

Sanet logo

SANET
About SANET
Organizational Structure
History
AUP
--- Prihláška do Združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET

Požadované členstvo:

1. riadny člen
2. mimoriadny člen
3. podporujúci člen

Organizácia:

Názov: ..................................................................
Adresa: .................................................................

Poverený zástupca:

Meno a priezvisko: .................................................
Telefón: ................................................................
Telefax: ................................................................
E-mail: ..................................................................

Prehlasujeme, že budeme dodržiavať prijaté záväzné "Všeobecné pravidlá používania siete SANET". Touto prihláškou sa zároveň zaväzujeme dodržiavať stanovy združenia.

Dátum: ....................
Podpis a pečiatka ....................

Verzia pre tlač

SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk