SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

SANET
O SANET-e
Organizačná štruktúra
História
Pravidlá používania siete
Stanovy združenia
Prihláška do združenia
Poplatky
Zápisnice
--- História SANET-u

1990
S myšlienkou vybudovania spoločnej počítačovej prišli v roku 1990 dvaja pracovníci Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied, Ing. Martin Vystavil a RNDr. Jaroslav Bobovský, ktorí iniciovali prvé stretnutie zástupcov slovenských univerzít a výskumných ústavov SAV.

Výsledkom stretnutia bol súhlas s predloženým návrhom ako aj dohoda založiť občianske združenie SANET, ktoré si dalo za cieľ vybudovať a prevádzkovať počítačovú sieť, spájajúcu akademické a vedeckovýskumné pracoviská na Slovensku s možnosťou napojenia na podobné siete vo svete.

1991
V roku 1991 bolo predložených niekoľko projektov, ktoré pojednávali o budúcej topológii prenosovom protokole, rýchlosti prenajatých okruhov, hardvérových a softvérových prostriedkoch s ohľadom na finančnú situáciu združenia.

Aj napriek tomu, že v tom čase bol v Európe silne presadzovaný protokol X.25 ako prenosový štandart, SANET sa rozhodol, že vybuduje svoju sieť na báze protokolu TCP/IP, ktorý sa v tom čase v Európe stretával s odmietaním oficiálnych kruhov. Budúci vývoj ukázal, že orientácia na Internet a protokol TCP/IP bola správna.

Dôvod, kvôli ktorému sa SANET rozhodol orientovať na Internet a protokol TCP/IP spočíval v princípoch siete Internet, ako sú:
- neutrálnosť siete vo vzťahu k prenášaným dátam a poskytovaným službám
- bezplatné používanie protokolu TCP/IP
- nezávislý vývoj nových služieb
Nezanedbateľným bol aj fakt, že cez sieť Internet sme získali bezplatný prístup k obrovskému množstvu informácii potrebných pre výskum a vzdelávanie.

V roku 1991 bola sieť SANET postavená na prenajatých analógových okruhoch s rýchlosťou 14.4kbps ukončených v PC routeroch, ktorých hardware sa pohyboval v rozsahu od PP06 až po 286-ky. Na smerovanie dát sme využívali voľne šíriteľný program PCroute alebo KA9Q.

1992
Na začiatku roka 1992 sme upgradovali linku B.Bystrica-Praha na 19,2kbps použitím modemov Motorola Codex v synchrónnom režime a smerovača Cisco MGS. Pripojili sme mestá Nitra a Zvolen. V lete tohto roku sme vymenili PCroutre v Bratislave a Košiciach za multiprotokolárne zariadenia firmy Cisco a od tohto okamžiku celá chrbtová sieť začala pracovať v synchrónnom režime, čo sa prejavilo v zlepšenej priepustnosti a na zvýšenom objeme prenesených dát. Odstránili sa niektoré problémy, ktoré boli najčastejšie spôsobované saturovaním sériových portov PCrouterov.

1993
V priebehu roka 1993 pribudli ďalšie uzly v Prešove a Martine, a chrbtová sieť SANET-u sa upgradovala z rýchlosti 14,4kbps na 19,2kbps. V tomto roku došlo ku vzniku samostatnej Slovenskej republiky, čo malo za následok vznik novej vrcholovej domény .sk. Všetky domény druhej úrovne museli byť preregistrované. Správou vrcholovej domény bol po dohode medzi SANET-om a Eunetom povereny Eunet, ktoremu na tento účel SANET zakúpil potrebný hardvér.

1994
V roku 1994 sme uviedli do prevádzky prvú 64kbps linku z Banskej Bystrice do Prahy a o pár mesiacov neskôr aj 64kbps linku Bratislava - Viedeň . Na upgrade vnútroštátnych liniek sme čakali viac ako 9 mesiacov, pretože v tom čase nám Slovenské Telekomunikácie neboli schopné zriadiť žiadané okruhy. Treba poznamenať, že zahraničné linky boli zriadené vďaka firme IBM.
1995
V roku 1995 sa podarilo zrealizovať upgrade chrbtovej siete na 64kbps a zvýšiť prenosovú kapacitu zahraničných liniek na 128kbps. Do SANET-u boli pripojené nové uzly v Trnave a Prievidzi. V tomto roku bol SANET z hľadiska routingu rozdelený na dva samostatné autonómne systémy a do zahraničia začal používať nový routovací protokol BGP4, ktorý zabezpečil dynamické zálohovanie medzinárodnej konektivity v prípade výpadku jednej zo zahraničných liniek. V roku 1995 SANET zaznamenal najvyšší prírastok nových členov.

1996
V roku 1996 sme urobili najväčší skok v oblasti prenosovej kapacity, tým že sme upgradovali chrbtovú sieť zo 64kbps na 512kbps. Zahraničné linky sme upgradovali zo 128kbps na 256kbps. Okrem technických zmien, ktoré súviseli s rozširovaním infraštruktúry, SANET zaznamenal veľké zmeny v oblasti poskytovaných služieb. Kým v roku 1992 sa pozornosť používateľov sústreďovala hlavne na zahraničné zdroje a takmer 80% trafiku na zahraničných linkách smerovalo do SANET-u, v roku 1996 sa pomer medzi vstupom a výstupom ustálil na približne 1 : 1,3

1997
Rok 1997 bol mimoriadne významným pre rozvoj Internetu na Slovensku. V tomto roku vzniklo na pôde Centra výpočtovej techniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, slovenské peeringové centrum SIX, do ktorého sa pripojila väčšina slovenských providerov, medzi nimi aj SANET. Od tohto okamihu sa dáta medzi slovenskými providermi začali vymieňať na slovensku, čím došlo zlepšeniu dostupnosti slovenských serverov a k odľahčeniu medzinárodných liniek.

Druhou významnou udalosťou bolo zriadenie uzla siete Ebone v Bratislave, ktorý vznikol vďaka kontaktom ľudí zo SANET-u s predstaviteľmi Ebone. Vďaka tomu sa medzinárodná sieť Internet dostala priamo na územie Slovenska a SANETmohol upgradovať zahraničnú konektivitu na 1Mbps.

1998-2000
V rokoch 1998-2000 sme pokračovali v priebežnom upgrade chrbticovej siete ako aj zahraničnej konektivity. V tomto období sme sa neúspešne pokúšali o zapojenie do medzinárodneho konzorcia TEN-155, ktoré využívalo vysokorýchlostnú sieť TEN-155 na prepojenie európskych národných vedeckovýskumných a akademických sieti.

2001
V roku 2001 prijala vláda projekt SANET2 a svojim uznesením č. 383/2001 zaviazala združenie SANET vybudovať vysokorýchlsotnu sieť a napojiť ju na európsku gigabitovú sieť GEANT.

2002
Vo februári 2002 bola do prevádzky uvedená južná vetva siete SANET2, spájajúca mestá Bratislava, Zvolen a Košice rýchlosťou 1Gbps.

2003
Vo novembri 2003 bola do prevádzky uvedená severná vetva siete SANET2, spájajúca mestá Bratislava, Trnava, Pieštany, Zilina, Martin,L. Mikuláš, Poprad, Prešov a Košice rýchlosťou 1Gbps.

2004-2007
Sme realizovali postupný upgrade na 10Gb/s.
©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk