SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

SANET
O SANET-e
Organizačná štruktúra
História
Pravidlá používania siete
Stanovy združenia
Prihláška do združenia
Poplatky
Zápisnice
--- Organizačná štruktúra

Valné zhromaždenie
Najvyšším orgánom združenia SANET je Valné zhromaždenie, ktoré sa koná raz do roka. Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach činnosti združenia. Volí Predstavenstvo SANET-u, rozhoduje o cenách za poskytované služby, vyjadruje sa k návrhom Predstavenstva, ktoré súvisia s ďalšou činnosťou. VZ môže tiež odsúhlasiť prípadné zmeny štatútu, ak to navrhnú členovia združenia.

Predstavenstvo SANET-u
Riešením administratívnych a prevádzkových úloh v dobe medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia je poverené Predstavenstvo SANET-u, ktoré zvoláva na pravidelné zasadnutia jej predseda. Členovia Predstavenstva sú volení Valným zhromaždením združenia SANET. Zasadania Predstavenstva SANET-u sú verejne prístupné. Na zasadnutiach Predstavenstva sa prerokovávajú otázky týkajúce sa prevádzky siete, realizácie projektov ako aj ďalšej činnosti združenia.

Predstavenstvo rozhoduje o prijímaní nových členov, o uzatváraní zmlúv, zriaďovaní nových uzlov, upgrade liniek, služobných cestách, účasti na medzinárodných a národných projektoch a ďalších závažných otázkach.

Členovia Rady SANET-u sa zúčastňujú na zasadnutiach medzinárodných sieťových organizácii ako sú:

TERENA (Transeuropean Research and Educational Networking Association),
RIPE NCC (Reséaux IP Européens Network Co-ordination Center)
Konzorcium GÉANT (prevádzkovateľ gigabitovej pan-európskej gigabitovej výskumnej siete)
CEEnet (Central and Eastern European Networking Association)
a iných, ktorých je SANET riadnym členom.

Predstavenstvo SANET-u má predsedu, podpredsedu a osem členov.

Revízna komisia
Revízna komisia dohliada na finančnú činnosť Predstavenstva a o jeho krokoch informuje vo svojej správe Valné zhromaždenie.

Rada správcov uzlov
Rada správcov uzlov je tvorená z administrátorov, ktorí boli poverení prevádzkovaním jednotlivých uzlov siete SANET. Ich úlohou je zabezpečovanie služieb pre ostatných členov združenia ako aj dohľad nad dodržiavaním pravidiel pre používanie siete SANET. Rada správcov uzlov sa vyjadruje k technickým otázkam súvisiacim s prevádzkou siete SANET. Jej členovia sa môžu zúčastňovať na konferenciách a workshopoch organizovaných medzinárodnými sieťovými organizáciami.
©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk