SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

SANET
O SANET-e
Organizačná štruktúra
História
Pravidlá používania siete
Stanovy združenia
Prihláška do združenia
Poplatky
Zápisnice
--- Prihláška do Združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET

Požadované členstvo:

1. riadny člen
2. mimoriadny člen
3. podporujúci člen

Organizácia:

Názov: ..................................................................
Adresa: .................................................................
ICO: .....................................................................
DIC: .....................................................................

Poverený zástupca:

Meno a priezvisko: .................................................
Telefón: ................................................................
Telefax: ................................................................
E-mail: ..................................................................

Prehlasujeme, že budeme dodržiavať prijaté záväzné "Všeobecné pravidlá používania siete SANET". Touto prihláškou sa zároveň zaväzujeme dodržiavať stanovy združenia.

Dátum: ....................
Podpis a pečiatka ....................

Verzia pre tlač

©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk