Prihláška do Združenia používateľov
Slovenskej akademickej dátovej siete SANET


Požadované členstvo:
1. riadny člen
2. mimoriadny člen
3. podporujúci člen
Organizácia:
Názov: ..................................................................
Adresa: .................................................................
ICO: .....................................................................
DIC: .....................................................................
Poverený zástupca:
Meno a priezvisko: .................................................
Telefón: ................................................................
Telefax: ................................................................
E-mail: ..................................................................

Prehlasujeme, že budeme dodržiavať prijaté záväzné "Všeobecné pravidlá používania siete SANET". Touto prihláškou sa zároveň zaväzujeme dodržiavať stanovy združenia.

 


Dátum: ..............................
Podpis a pečiatka ............................