SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

Projekt SANET do škôl
O projekte
Riadiaca rada
Dokumenty
Zoznam škôl
Prehlad nákladov
Kontakt
Prezentácia (ppt)
   
Projekt SANET2
O projekte
Riadiaca rada
Dokumenty
   
Ďalšie projekty
EDUroam
SANET TCS
   
---

O projekte "SANET do škôl"

Cieľom projektu "SANET do škôl" je rozšíriť infraštruktúru akademickej dátovej siete SANET zo súčasných akademických a výskumných centier - spolu 23 miest v SR na ďalšie mestá sídla obvodných úradov - spolu o 54 nových uzlov siete. Projekt sa zaoberá vytvorením vysokorýchlostnej optickej infraštruktúry, nerieši problematiku obsahu ani ľudí - používateľov siete žiakov a učiteľov.

Vzhľadom k rozsahu prác budú na riešení projektu spolupracovať viaceré univerzity so skúsenosťami z realizácie obdobného projektu SANET II, ktoré sa budú podieľať najmä na organizácii a riadení procesov zriadenia uzlov siete vo vybraných mestách ako aj na organizačnej a konzultačnej pomoci pri pripájaní škôl. Uvedené činnosti univerzít budú financované za dohodnutých zmluvných podmienok na základe uzatvorených zmlúv (ZoD). Koordinátorom a zodpovedným riešiteľom projektu " SANET do škôl" bude Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete SANET. Pre zabezpečenie realizácie projektu sa predpokladá uzavrieť zmluvy s nasledovnými inštitúciami:

Univerzity, Školské výpočtové strediská a pracoviská SAV sídla súčasných uzlov siete SANET podľa jednotlivých krajov nasledovne:

•  Bratislavský kraj - Slovenská technická univerzita - Centrum výpočtovej techniky a Fakulta elektrotechniky a informatiky
•  Trnavský kraj - Slovenská technická univerzita - Materiálovotechnologická fakulta a školské výpočtové stredisko v Piešťanoch
•  Trenčiansky kraj - Trenčianska univerzita - Centrum informatiky a výpočtovej techniky a Fakulta priemyselných technológií v Púchove
•  Nitriansky kraj - Slovenská poľnohospodárska univerzita - Centrum informačných a komunikačných technológií
•  Žilinský kraj - Žilinská univerzita - Ústav informačných a komunikačných technológií a Jeseniova lekárska fakulta v Martine
•  Banskobystrický kraj - Univerzita Mateja Bela - Ústav aplikovanej a komunikácie a Technická univerzita - Centrum informačných technológií vo Zvolene
•  Prešovský kraj - Prešovská univerzita - Centrum informačných a komunikačných technlógií, Astronomický ústav SAV v T. Lomnici a Technická univerzita v Košiciach - Ústav výpočtovej techniky
•  Košický kraj - Univerzita P.J. Šafárika - Centrum informačných a komunikačných technlógií a Školské výpočtové stredisko v Michalovciach

K jestvujúcej chrbticovej optickej infraštruktúre siete SANET s prenosovou kapacitou 10 Gbps s 23 pripojenými mestami pribudnú nové uzly. Takáto infraštruktúra, porovnateľná len so svetovou špičkou, je s dostatočnou rezervou schopná pokryť ďalšie podstatné navýšenie súčasnej úrovne prenosu dát, ktoré spôsobí pripojenie desiatok tisíc počítačov na pripojených stredných školách.

Predpokladané nové uzly siete SANET (spolu 54):

•  Bratislavký kraj - Malacky, Pezinok, Senec - 3 nové uzly
•  Trnavský kraj - Dunajská Streda, Galanta, Senica, Hlohovec, Skalica - 5 nových uzlov
•  Trenčiansky kraj - Bánovce nad Bebravou, Nové mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica Partizánske, Ilava - 6 nových uzlov
•  Nitriansky kraj - Komárno (pripojenie je pláne v r.2007), Levice, Zlaté Moravce, Šaľa, Topolčany Nové Zámky, Štúrovo, - 7 nových uzlov
•  Žilinský kraj - Čadca, Dolný Kubín, Turčianske Teplice, Námestovo, Tvrdošín, Bytča, Kysucké Nové Mesto - 7 nových uzlov
•  Banskobystrický kraj - Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Veľký Krtíš, Detva, Krupina - 11 nových uzlov
•  Prešovský kraj - Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Kežmarok, Poprad, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľov - 12 nových uzlov
•  Košický kraj - Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Moldava nad Bodvou, Sobrance - 5 nových uzlov

Pri podrobnom rozpracovaní projektu môžu pribudnúť alebo ubudnúť niektoré mestá - sídla nových uzlov, podľa možností poskytovateľov optických vlákien.

Podmienkou zriadenia vyššie uvedených nových uzlov siete SANET je aby navrhnuté školy, v ktorých má byť zriadený nový uzol siete, disponovali zodpovedajúcim personálnym zabezpečením, schopným odborne vykonávať všetky potrebné činnosti uzla. Tejto podmienke bez výhrad vyhovujú stredné školy, v ktorých je zriadená a funguje CISCO sieťová akadémia. Tieto školy sú v 17 nových uzloch. Tento počet bude potrebné doplniť o stredné školy, ktoré sú aktívne v projekte Infovek alebo MS akadémii a mali by záujem stať sa uzlami siete SANET.

Typické technické vybavenie nového uzla siete:
•  Prípojný panel na umiestnenie medzimestskej optickej trasy ( páru prenajatého optického vlákna, prepájajúceho na uzol chrbticovej siete)
•  Ethernet prepínač (Nx100Mbps portov s gigabitovým uplinkom), vrátane SW
•  Optické prevodníky
•  Zdroj nepretržitého napájania + klimatizácia

Pripojenie uzlov na chrbticovú sieť, ako aj koncových škôl, bude realizované ako doteraz všetky pripojenia technológiou prepínaného Ethernetu.

V rámci projektu sa predpokladá pripojenie všetkých Gymnázií, Stredných odborných škôl a Združených stredných škôl spolu 515 škôl (časť z nich je už pripojená v mestách, kde sú súčasné uzly siete) a tých základných škôl, ktorých pripojenie bude logické vzhľadom na blízkosť k budovaným optickým trasám v mestách novozriadených uzlov.

Nevyhnutnou podmienkou pripojenia školy je, aby prejavili záujem a snahu získať pripojenie (optickú prípojku) a budú ochotné sa minimálne podieľať na budúcom financovaní prevádzky uzla (išlo by o symbolické čiastky cca 1,5-3 tis. Sk mesačne za pripojenie 100 Mbps). Táto požiadavka vylúči také školy, kde úroveň riadenia nezodpovedá moderným požiadavkám a optická prípojka by bola i tak nevyužitá. Ďalej by mohli byť do nových uzlov uzla pripojené knižnice, obvodné úrady, magistráty miest, nemocnice, múzeá a iné organizácie spĺňajúce podmienky pripojenia do siete SANET. Všetky pripojené organizácie sa musia stať členmi Združenia SANET, aby bola splnená požiadavka, že Združenie sieť neposkytuje verejné služby a musia dodržiavať "Pravidlá používania siete SANET" (AUP - www.sanet.sk ) V zmluvných podmienkach pre pripojenie škôl a knižníc by mohla byť podmienka umožnenia prístupu k internetu vo voľnom čase aj širšej verejnosti.

©2008 SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk