SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

Sieť
Súčasná topológia
Technológia
Výkonostne testy
Stav liniek
Staré mapy
--- Súčasná topológia siete

Združenie SANET buduje svoju dátovú sieť od roku 1992. V prvopočiatku sa jednalo o prepojenie univerzitných miest prostredníctvom prenajatých dátových okruhov, ktoré neumožňovalo zabezpečiť požiadavky na rýchlosť a spoľahlivosť v požadovanom rozsahu.

Zásadná zmena nastala v roku 2001, kedy združenie SANET zmenilo stratégiu a začalo s výstavbou vlastnej dátovej infraštruktúry postavenej na nenasvietených optických vláknach s využitím technológie IP over Ethernet. Táto stratégia umožnila takmer 500-násobne zvýšenie prenosovej kapacity v priebehu jedného roka a vytvorila podmienky pre dalšie zvyšovanie prenosových kapacít v rokoch 2007 a 2015 iba výmenou aktívnych prvkov siete.

V súčasnosti sieť SANET prepája 36 slovenských miest. Prístup do zahraničia je realizovaný tromi vlastnými optickými trasami, ktoré spájajú SANET s Českou republikou, Rakúskom a Poľskom, ďalej vlastným napojením na uzol Európskej siete GEANT a  lokálnym prepojením s poskytovateľom medzinárodnej konektivity firmou Benestra v Bratislave.

Vysokorýchlostné pripojenie do zahraničia bolo dosiahnuté vďaka úzkej spolupráci s akademickými sieťami ACOnet, CESNET a PIONIER. Jeho realizáciou sa vytvorili vynikajúce podmienky na ďalšiu spoluprácu členov združenia SANET v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania s partnermi v okolitých krajinách.

Chrbticová sieť SANET-u má v súčasnosti prenosovú kapacitu 2x100Gb/s alebo 10Gb/s, pričom v priebehu nasledujúceho obdobia bude postupne navyšovaná kapacita ďalšich liniek na 2x100Gb/s. Použitá technológia umožnuje v budúcnosti zvýšiť prenosovú kapacitu siete na 5x100Gb/s len zakúpením príslušných licencií - bez nutnosti obstarávania a inštalácie ďalšieho hardvéru.

Cieľom združenia SANET je poskytovať rovnaké dátové služby všetkým svojim členom pri zachovaní maximálnej spoľahlivosti a priepustnosti. Z toho dôvodu bola použitá kruhová chrbticová topológia, ktorá zabezpečuje redundantné prepojenie všetkých pripojených uzlov. V prípade prerušenia optickej trasy je dátový tok automaticky presmerovaný po náhradnej trase.

Smerovanie v sieti sa uskutočňuje na základe kritéria najkratšej cesty, čo zabezpečuje minimálne oneskorenie potrebné pre dosiahnutie maximálnej end-to-end priepustnosti pre každého pripojeného člena združenia SANET. Smerovanie zabezpečuje protokol TRILL pre všetky ethernetové pakety, čo umožnuje natívne vytváranie L2VPN služieb priamo v transportnej sieti bez nutnosti použitia MPLS technológie.

Sieť SANET má vysokorýchlostné prepojenie do Slovenského peeringového centra SIX rýchlosťou 20Gb/s, ktoré zabezpečuje vynikajúcu konektivitu s ostatnými slovenskými používateľmi internetu.

Na základe dohôd s akademickými sieťami v Českej republike, Poľsku a Rakúsku má sieť SANET prístup aj do peeringových centier týchto krajín, čím sa dosiahla kvalitatívne vyššia dostupnosť internetových zdrojov v týchto krajinách.

Aktuálny stav prenosových kapacít jednotlivých liniek chrbticovej siete SANET:

©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk